Doel

Het doel van de gemeente is verankerd in het grote gebod en de grote opdracht (Matth. 22:37-39, Matth. 28:19).

Doel 1: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand: AANBIDDING!
De Gemeente bestaat om God te aanbidden in Zijn Zoon de Here Jezus Christus. Vanuit onze liefde voor Jezus willen we Hem aanbidden als Koning en Heer! (Matth. 4:10). In de erediensten en door de week willen we Hem danken, loven en eren met ons hele leven.

Doel 2: U moet uw naaste liefhebben als uzelf: DIENSTBAARHEID!
Door te dienen tonen we Gods liefde aan andere mensen in de naam van Jezus. De gemeente moet de heiligen toerusten tot dienstbetoon (Ef. 4:12). De gemeente mag in Jezus Naam in allerlei soorten behoeften voorzien: geestelijke, emotionele, relationele en lichamelijke behoeften.

Doel 3: Ga en maak discipelen: EVANGELISATIE!
We zijn ambassadeurs van Christus en het is onze missie anderen over het Evangelie te vertellen. Evangelisatie is méér dan een verantwoordelijkheid; het is een geweldig voorrecht. We hebben het goede nieuws van het eeuwig leven ontvangen om het door te geven, omdat God wil dat mensen gered worden.

Doel 4: Doop hen: LIDMAATSCHAP!
Door de doop wordt de onderlinge gemeenschap en de vereenzelviging met het Lichaam van Christus benadrukt. Met de doop zeggen we tegen de wereld: deze persoon behoort God toe!
De doop symboliseert niet alleen ons nieuwe leven in Christus, maar maakt ook visueel, dat iemand deel gaat uitmaken van het Lichaam van Christus.

Doel 5: Leer hen de geboden te onderhouden: DISCIPELSCHAP!
Nadat iemand een keuze voor Christus gemaakt heeft, moet hij of zij getraind worden om discipel van Christus te worden. In Col. 1:28 lezen we: “Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn”. De gemeente bestaat om Gods volk op te bouwen en te onderwijzen.