ANBI

 

A: ANBI-transparantie-gegevens

 • Naam ANBI: Vrije Baptistengemeente Texel
 • Telefoonnummer voorganger: 06-81987882
 • RSIN/Fiscaal nummer: 807291845
 • Website adres: www.baptistengemeentetexel.nl
 • E-mail: info@baptistengemeentetexel.nl
 • Adres: Julianastraat 11 1791 AK Den Burg

 

Het doel van de gemeente is verankerd in het grote gebod en de grote opdracht (Matth. 22:37-39, Matth. 28:19).

Doel 1:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand: AANBIDDING!

De Gemeente bestaat om God te aanbidden in Zijn Zoon de Here Jezus Christus. Vanuit onze liefde voor Jezus willen we Hem aanbidden als Koning en Heer! (Matth. 4:10). In de erediensten en door de week willen we Hem danken, loven en eren met ons hele leven.

Doel 2:

U moet uw naaste liefhebben als uzelf: DIENSTBAARHEID!

Door te dienen tonen we Gods liefde aan andere mensen in de naam van Jezus. De gemeente moet de heiligen toerusten tot dienstbetoon (Ef. 4:12). De gemeente mag in Jezus Naam in allerlei soorten behoeften voorzien: geestelijke, emotionele, relationele en materiaal behoeften.

Doel 3:

Ga en maak discipelen: EVANGELISATIE!

We zijn ambassadeurs van Christus en het is onze missie anderen over het Evangelie te vertellen. Evangelisatie is méér dan een verantwoordelijkheid; het is een geweldig voorrecht. We hebben het goede nieuws van het eeuwig leven ontvangen om het door te geven, omdat God wil dat mensen gered worden.

Doel 4:

Doop hen: LIDMAATSCHAP!

Door de doop wordt de onderlinge gemeenschap en de vereenzelviging met het Lichaam van Christus benadrukt. Met de doop zeggen we tegen de wereld: deze persoon behoort God toe! De doop symboliseert niet alleen ons nieuwe leven in Christus, maar maakt ook visueel, dat iemand deel gaat uitmaken van het Lichaam van Christus.

Doel 5:

Leer hen de geboden te onderhouden: DISCIPELSCHAP!

Nadat iemand een keuze voor Christus gemaakt heeft, moet hij of zij getraind worden om discipel van Christus te worden. In Col. 1:28 lezen we: “Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn”. De gemeente bestaat om Gods volk op te bouwen en te onderwijzen Deze gemeente is een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in artikel 1 van de statuten.

.

B: Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de raad en wordt gevormd door de oudsten en diakenen van deze gemeente. In onze gemeente telt de raad momenteel 5 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. De raad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C: Beleidsplan

Blijvend doel van de Vrije Baptistengemeente Texel is om te groeien in geestelijke volwassenheid in Christus. Daarbij richten we ons op alle leeftijdscategorieën en mensen uit alle lagen van de samenleving. Het beleid dat we daarbij voeren kent veel verschillende aspecten, waaronder de volgende:

 •  de geestelijke ontwikkeling begeleiden van individuele gemeenteleden en van de gemeente als geheel
 • de saamhorigheid stimuleren en mensen van daaruit een vaak gemist thuis bieden
 • de roeping van de gemeente om als getuige van Christus in de samenleving dienend aanwezig te zijn hooghouden
 •  de financiële ontwikkeling van de gemeente in goede banen leiden om dit alles (en meer) mogelijk te maken.
  Alle deelfacetten van ons beleid zijn gericht op groei. Groei die van binnenuit en vanuit het Evangelie zelf moet plaatsvinden en een beweging op Texel op gang moet krijgen.
  We streven naar een gezonde leeftijdsopbouw van de gemeente waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn. We willen samen het huisgezin van God zijn.

D: Beloningsbeleid

De voorganger is in loondienst. De beloning van de voorganger van onze gemeente is geregeld in een arbeidsovereenkomst.
Leden van raad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

E: Verslag Activiteiten

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur is er een kerkdienst waarin gemiddeld zo’n 130 leden en gastensamenkomen. Er wordt o.a. gezongen onder begeleiding van een muziekteam, gebeden en geluisterd naar een preek vanuit de bijbel. De eerste zondag van de maand vieren weAvondmaal, daarin wordt door brood te eten en wijn te drinken Jezus’ offer aan het kruisherdacht.

Na elke dienst wordt er koffie/thee gedronken en wordt ruim de tijd genomen voor ontmoeting.

Kinderwerk

Er is in het kinderwerk op zondag een onderverdeling in drie groepen. In de crèche, groep 1-4 en groep 5-8 komen de kinderen samen in hun eigen kinderkerk. Elk van de groepen krijgt tijdens de dienst aandacht en onderwijs op maat aan de hand van de zondags- schoolmethode Vertel het maar.

Naast de diensten waarin de kinderen hun eigen kinderkerk hebben zijn er jaarlijks minstens tien gezinsdiensten, waarvan zeven in de zomervakantie. Tijdens deze diensten ligt de focus helemaal op het gezin en worden in extra elementen de kinderen betrokken. Ook is er elke voorjaarsvakantie de zogenaamde Kidsclub. Een drie dagen durend evenement waarbij gemiddeld zo’n 75 kinderen aanwezig zijn. In deze dagen wordt aan dehand van muziek/zang, verhalen en sport/spel vertelt over Gods liefde.

Tijdelijk is er elke derde zondag van de maand geen kinderkerk voor de kinderen uit groep 5-8.

 Jeugdwerk

Eens in de twee weken, op woensdagavond, komen de tieners van gemeente samen in hun eigen jeugdkring. Het is een plaats waar ze hun verhaal kwijt kunnen, leren om samen op te trekken en om zichzelf met alle zekerheden en onzekerheden aan de hand van het geloof een plaats te geven in de samenleving

Kringen

Eens in de twee weken, op een avond, komt de gemeente in vaste kringen van gemiddeldzo’n 12 personen, samen. De kring biedt gelegenheid elkaar beter te leren kennen, te groeien in vertrouwen, en om aan de hand van het geloof op verhaal te komen. Vaste onderdelen van de kringavonden zijn, gebed (gezamenlijk), de mogelijkheid voor elk individu om te vertellen hoe het met hem/haar gaat, Bijbellezing en korte overdenking.

Senioren

Elke tweede woensdag van de maand is er om 10.00 uur ’s ochtends de seniorenochtend.Deze ochtend biedt 65-plussers gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten, vertrouwde liederen te zingen en samen de bijbel te openen. De ochtenden kenmerken zich door een grote mate van gezelligheid en vertrouwdheid.

Naast de seniorenochtend worden de senioren van de gemeente structureel thuis bezocht door de diakenen ouderenpastoraat, die daarin worden bijgestaan door de voorganger en het zgn. bezoekersteam.

Pastoraat

Een belangrijk aspect van gemeente-zijn is het pastoraat. De discipline waarin zogenaamde pastores (herders) leden van de gemeente bijstaan in hele concrete zorgen. Oogmerk van pastoraat is dat een individu, vaak na een geduldige weg van luisteren en bijstaan, aan de hand van het evangelie van Jezus Christus, komt tot een gezonde mate van zelfstandig geestelijk functioneren. Pastoraat is er voor alle leeftijdscategorieën.

Diakonaat

Diakonaat is het taakgebied waarbinnen we elkaar in praktische nood willen bijstaan. Doordat de gemeente bestaat uit een hechte groep van mensen die elkaar van harteliefhebben vindt deze vorm van zorg, mede vanuit de kringen, vaak als vanzelfsprekend plaats.

We zien echter ook gelegenheid om heel praktisch niet slechts ín de kerk, maar ook daarbuiten in de samenleving aanwezig te zijn. Dit doen we o.a. door eens per maand levensmiddelen in te zamelen om deze aan de voedselbank te verstrekken. Verder nemen we geregeld een project van stichting Present ter hand, waarbij bijv. iemands huis weer in een leefbare staat wordt hersteld.

Onderwijs

Behalve de diensten waarin onderwijs wordt gegeven in de vorm van een preek, zijn er meerdere extra gelegenheden waarin onderwijs centraal staat: een voorbeeld is de Alphacursus die een keer per jaar wordt aangeboden. Op een laagdrempelige wijze wordt mensen die het christelijk willen leren kennen in tien avonden na een gezamenlijke maaltijd, de basis van het geloof aangereikt.

In aansluiting op de Alpha-cursus is er de fundamentencursus waarin een verdiepingslag wordt gemaakt met de mensen die verder willen groeien in zelfkennis en Godskennis. Ook is er tweewekelijks een bijbelstudieavond. Op deze avonden wordt voor gemeente- leden een specifiek thema vanuit de bijbel belicht. Vanuit de specifieke context waarin de bijbel tot stand kwam wordt doorgesproken over de betekenis en consequenties ervan voor vandaag.

Bidstond

Elke maandag is er om 20.00 uur een bidstond, waarin een aantal trouwe bidders, bidden voor een juist begrip van Gods liefde in de wereld, het wel en wee van de gemeente, kinderen, jongeren, het land, de overheid en de wereld.

F: Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk gemeentewerk (of gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de voorganger verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder G. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

G: Publicatieplicht

Per 2021 zijn wij verplicht de financiële gegevens te publiceren d.m.v. een standaard publicatieformulier. Hieronder staat de link naar onze Anbi pagina met het formulier.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de gemeente waartoe zij behoren.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de voorganger, ondersteuning van zendelingen in het buitenland, aflossing hypotheek en onderhoud van het kerkgebouw en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.